Dokumentacja API
Lista metod
Testowanie wywołań
Changelog


addCategory
Metoda umożliwia dodanie kategorii do magazynu BaseLinkera. Ponowne dodanie kategorii z takim samym identyfikatorem, powoduje aktualizacje zapisanej wcześniej kategorii.


Parametry wejściowe
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
category_idintIdentyfikator kategorii podawany w przypadku aktualizacji. Podczas tworzenia nowej kategorii powinien być pusty.
namevarchar(200)Nazwa kategorii
parent_idintIdentyfikator kategorii nadrzędnej otrzymany wcześniej na wyjściu metody addCategory. Kategorie powinny być dodawane zaczynając od korzenia hierarchii tak aby dziecko zawsze zostało dodane po rodzicu (trzeba znać ID rodzica aby dodać dziecko). Dla kategorii najwyższego rzędu należy podać 0 jako parent_id.Dane wyjściowe
Metoda zwraca dane w formacie JSON.
statusvarchar(30)SUCCESS - poprawnie wykonano zapytanie
ERROR - wystąpił bład podczas zapytania API. Szczegóły błedu opisane będą w 2 dodatkowych zwracanych polach: error_message i error_code
storage_idvarchar(30)Identyfikator magazynu w którym kategoria została dodana lub zmieniona w formacie "[typ:bl|shop|warehouse]_[id:int]" (np. "shop_2445").
category_idintNumer dodanej lub zaktualizowanej kategorii w magazynie BaseLinkera. W zewnętrznej aplikacji należy stworzyć powiazanie numeru wewnętrznego z otrzymanym tutaj numerem. Będzie on później wykorzystywany do aktualizacji dodanej kategorii. Ten numer jest również wykorzystywany w metodach addProducts oraz deleteCategory.Przykład
Dane wejściowe:
Dane wyjściowe:
Przykładowe wywołanie w php: